Gebruikersvoorwaarden

Definities in deze gebruikersvoorwaarden

Reismee.nl Website van Reismee.nl, onderdeel van Danino Media, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. onder nummer 66087570, gevestigd aan de Da Costakade 23 te 1052 SE Amsterdam, de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden, hierna te noemen Reismee.
Voorwaarden Deze gebruikersvoorwaarden van Reismee
Overeenkomst De overeenkomst tussen Gebruiker en Reismee op grond waarvan Reismee Dienst(en) aan Gebruiker ter beschikking stelt.
Diensten Eén van de door Reismee geëxploiteerde diensten.
Reislog Weblog waarmee reiservaringen op het Internet kunnen worden geplaatst.
Gebruiker Iedereen die gebruik maakt van de Reismee. Dit kan door aanmelden voor een eigen pagina, door het lezen en achterlaten van berichten, of alleen het bezoeken/bezichtigen van de website.
Site De website www.reismee.nl
Online platform De door Reismee geboden dienstverlening op het internet.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van de Site en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een Reislog door een Gebruiker en het aanbod van de Site, de Reislogs en gerelateerde diensten door Reismee. De Voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst.
 2. Deze Voorwaarden zullen door Reismee op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via de Site te raadplegen en te downloaden.
 3. Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Site en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een Reislog akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden.
 4. Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze Voorwaarden of de tussen Reismee en Gebruiker gesloten Overeenkomst nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de overeenkomst en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Reismee worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens Reismee ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.
 6. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze Voorwaarden.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 9. Reismee behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met betrekking tot betaalde diensten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging middels de Site en/of e-mail. Indien Gebruiker niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen, tegen (op zijn vroegst) de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 10. Een wijziging van de Voorwaarden met betrekking tot onbetaalde diensten is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Site en/of het gebruiken van de Reislog door Gebruiker na wijziging van de Voorwaarden wordt Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 11. Deze Voorwaarden vormen samen met de toepasselijke bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst gezamenlijk de volledige Overeenkomst tussen Reismee en Gebruiker.
 12. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 2. Gebruikers

 1. Reismee heeft de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de Site met betrekking tot de berichten, reacties en geuploade foto's is echter afkomstig van Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Reismee draagt daarom voor de inhoud van de geplaatste berichten, reacties en foto's geen enkele verantwoordelijkheid.
 2. Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat zijn/haar gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, e-mail adres en zover relevant, naam, adres en postcode volledig, juist en actueel zijn.
 3. Voor het goed functioneren van de Site verzamelt Reismee informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Reismee onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van Gebruikers.
 4. Reismee zal persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de Gebruiker van Reismee. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker worden persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking gesteld en gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden
 5. Bij verwijzingen naar andere websites, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, valt Gebruiker onder de privacyregels van die betreffende site. Reismee heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 6. Reismee behoudt zich het recht voor (de teksten van) berichten (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Reismee noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer - maar niet uitputtend bedoeld - kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
  • het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar andere Gebruikers en derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
  • het verspreiden van instructies, aanwijzingen, codes, scripts, virussen of andere materialen of software gericht op het beperken of onmogelijk maken van de werking van de Site, de Reislogs of de daarop door Reismee geplaatste materialen, computersystemen, telecommunicatiesystemen of het Internet;
  • het beperken van derden in de mogelijkheid de Site, de Reislogs, de Diensten en/of het Internet te gebruiken;
  • het op enige wijze schaden van minderjarigen;
  • indien er sprake is van het aannemen van een valse identiteit door Gebruiker;
  • het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
  • commerciële doeleinden en het doen van commerciële uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciële websites, daaronder begrepen pornografische websites, met uitzondering van advertentiematerialen aangeleverd door of via Reismee;
  • het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
  • het al dan niet via een technische maatregel verhullen van de herkomst, en/of de werking beperken of onmogelijk maken, en/of de toegang onmogelijk maken, van enige door Reismee op de Reislogs of de Site geplaatste materialen;
  • het opzettelijk of onopzettelijk handelen in strijd met enige wettelijke bepaling geldend in Nederland of daarbuiten;
  • gebruik van de Site, de Reislogs of de Diensten voor het doorsturen van Internetverkeer.
  • het aanbieden van inbreukmakende links en/of links naar illegale en/of inbreukmakende materialen.
  • het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
 7. Gebruiker garandeert dat de Site gebruikt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst, alle toepasselijke nationale en internationale wetten en, in het algemeen, op een verantwoordelijke manier, uitsluitend voor eigen niet-commerciële doeleinden en zonder inbreuk te maken op rechten van derden.
 8. Het is Gebruiker slechts toegestaan om een redelijk aantal Reislogs aan te maken en te onderhouden.
 9. Gebruiker zal de Site niet gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens van anderen in overeenstemming met de privacyvoorwaarden die Reismee stelt.
 10. Gebruiker zal de Site niet gebruiken met als enig doel het verkondigen van religieuze en/of politieke boodschappen, of het verspreiden van meningen over politieke en religieuze zaken.
 11. Reismee bepaalt uiteindelijk welke informatie, verzonden dan wel ontvangen vanuit Reismee, in strijd is met de Voorwaarden.

Artikel 3. Relatie Gebruiker-Reismee

 1. Reismee biedt Gebruiker de mogelijkheid om de Site te bezoeken en een Reislog aan te maken, te gebruiken en aan te passen, met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden.
 2. Reismee reguleert de communicatie tussen Gebruikers onderling of tussen Gebruikers en de diensten van Reismee niet inhoudelijk. Reismee heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst.
 3. Reismee kan Gebruiker gratis diensten en diensten tegen betaling aanbieden. Gebruiker zal via de Site of via het in zijn Account opgenomen e-mailadres worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het afnemen van Diensten tegen betaling.
 4. Op het aanbod en het gebruik van de Diensten tegen betaling kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Reismee zal aan Gebruiker geen Diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van Gebruiker.
 5. Reismee is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de Site beschikbaar stellen. Reismee geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door Gebruikers worden beschikbaar gesteld. Reismee is niet verantwoordelijk voor het in acht nemen door een Gebruiker van wettelijke bepalingen zoals enige (fiscale) wet- of regelgeving
 6. Gebruiker aanvaardt dat Reismee niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een andere Gebruiker vast te stellen.
 7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
 8. Reismee is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de Site, de Reislogs en de Diensten.
 9. Gebruiker kan het gebruik opzeggen op de door Reismee voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting Reismee dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.
 10. Reismee mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Reismee en Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker. Reismee zal Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

Artikel 4. Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Site, vraag Gebruiker een eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Site. Reismee kan naar eigen inzicht bepalen of Gebruiker al dan niet een account zal worden verstrekt.
 2. Gebruiker staat er tegenover Reismee voor in dat de informatie die Gebruiker aan Reismee verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de (persoons)gegevens zoals naam en e-mail adres. Gebruiker stemt ermee in dat Reismee de gegevens opslaat en gebruiken in verband met het beheer van de account.
 3. Gebruiker zal de gegevens in de account aanpassen zodra deze gegevens wijzigen
 4. Indien Gebruiker minderjarig is dan is het Gebruiker slechts toegestaan om een account en/of een Reislog aan te maken en te gebruiken indien Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 5. De door Reismee verstrekte inloggegevens zijn gebruiker-gebonden en niet overdraagbaar.
 6. Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de door Reismee verstrekte inloggegevens. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en Gebruikersnaam. Gebruiker garandeert Reismee dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord.
 7. Gebruiker erkent dat Reismee te allen tijde het recht heeft de toegang tot Reismee tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Gebruikers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens Reismee of een derde in verband met Reismee dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van Reismee op schadevergoeding.
 8. Accounts zijn alleen mogelijk voor natuurlijke personen. Accounts van groepen en bedrijven worden verwijderd.
 9. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden, verleent Reismee een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van Reismee te bekijken op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Site van Reismee, ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te downloaden of daarop enige andere rechten uit te oefenen dan de hierboven genoemde.
 10. Reismee behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Site, de Reislogs en de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken. of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van Reismee te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding of in het geval van betaalde diensten recht van restitutie jegens Reismee ontstaat.
 11. Reismee zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Site te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Gebruiker via de Site ingevoerde gegevens, maar kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 5. Duur gebruik

 1. Reismee behoudt zich het recht voor om de levering van de Site, de Reislogs en de Diensten aan Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een Reislog geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de Reislog en het account van Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Voorwaarden en/of de inhoud van een Reislog geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Voorwaarden.
 2. Een Overeenkomst tussen Reismee en Gebruiker treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder een Dienst feitelijk aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld.
 3. Indien Gebruiker een vergoeding dient te betalen voor de dienst, kan Gebruiker binnen 7 werkdagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de overeenkomst annuleren.
 4. Bij een dergelijke annulering wordt binnen 30 dagen na de annulering al betaalde gelden aan Gebruiker terugbetaald.
 5. Indien Gebruiker gebruik maakt van een gratis dienst, dan kan Gebruiker de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of elektronisch opzeggen.
 6. Ingeval van schending of dreigende schending van de bepalingen van de Overeenkomst of van deze Voorwaarden door Gebruiker, kan Reismee onmiddellijk de toegang tot de account volledig of gedeeltelijk opschorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder Gebruiker het recht te geven op vergoeding. Gebruiker zal in kennis gesteld worden van deze schorsing.
 7. Gebruiker en Reismee zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker of Reismee:
  • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • de bedrijfsvoering staakt.
 8. Reismee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Gebruiker de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Reismee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

Artikel 6. Fotoboek afdrukken

 1. Gebruiker kan een fysiek fotoboek van het digitale fotoboek van een Reislog op papier af te laten drukken door Reismee.
 2. De levertijd van het fotoboek bedraagt 10 werkdagen na ontvangst van betaling.
 3. Reismee streeft naar een goede afdrukkwaliteit, afwerking en aflevering maar kan geen garanties verstrekken. De afdrukkwaliteit van de foto's zal in het algemeen iets minder zijn dan bij een foto-afdrukcentrale.
 4. Wijzigingen die na het plaatsen van de definitieve bestelling aan het digitale fotoboek van de Reislog worden doorgevoerd, worden niet verwerkt in het reeds bestelde fotoboek. Klachten hierover worden niet in behandeling genomen.
 5. Klachten over afdrukkwaliteit, afwerking of aflevering worden alleen in behandeling genomen indien Gebruiker Reismee binnen 8 dagen na ontvangst van het fotoboek via e-mail op de hoogte heeft gesteld van de klacht. Klachten, ingediend na deze periode, worden niet in behandeling genomen.
 6. Indien de klacht niet via e-mail opgelost kan worden, is Reismee gerechtigd Gebruiker het fotoboek op te laten sturen naar Reismee teneinde de klacht te onderzoeken. De kosten voor deze verzending zijn altijd voor Gebruiker tenzij de klacht gegrond wordt bevonden.
 7. Indien blijkt dat het fotoboek opnieuw afgedrukt en aan Gebruiker verzonden dient te worden, zullen de kosten voor het opnieuw afdrukken, verzending en administratieve afhandeling van dit nieuwe fotoboek door Reismee worden gedragen.
 8. Reismee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een fotoboek.
 9. Gebruikers welke een Reislog onderhouden, kunnen de mogelijkheid tot het bestellen van een fotoboek door bezoekers van hun Reislog uitschakelen door dit aan te geven in de instellingen. Bestellingen die zijn gedaan voordat de mogelijkheid tot bestellen door bezoekers werd uitgeschakeld, kunnen niet geannuleerd of ongedaan gemaakt worden.
 10. De op de Site vermelde prijs van het fotoboek is inclusief 19% BTW , verzend- en administratiekosten.

Artikel 7. Betaling en incassokosten bij betaalde diensten

 1. Prijzen en eventuele kostenramingen zijn in euro's, inclusief BTW, verzend- en administratiekosten en eventuele andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen door Reismee aan Gebruiker zijn vrijblijvend.
 2. Betaling dient steeds online te geschieden bij het bestellen van de betreffende dienst op een door Reismee aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Reismee aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 3. Indien Gebruiker in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is deze van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Reismee heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Reismee kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Gebruiker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Reismee kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Reismee verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
 8. Indien Reismee echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Communicatie en spam

 1. Reismee wordt toegankelijk gemaakt via het internet. Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Reismee niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Reismee nimmer aansprakelijk.
 2. Reismee is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Reismee door ontstaat.
 3. Reismee correspondeert met een Gebruiker door middel van e-mail naar het door Gebruiker opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de Reislog en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 2. Reismee is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker of derden indien de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst door Reismee. Deze aansprakelijkheid van Reismee is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die Gebruiker in de periode van twaalf (12) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan Reismee heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van Reismee.
 3. Gebruiker aanvaardt dat Reismee niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Reismee in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan Reismee alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door Gebruiker.
 4. Reismee kan nooit garanderen dat de gegevens op de Site correct zijn. Reismee zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Reismee is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
 5. Gebruiker aanvaardt dat Reismee niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot de Site, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van Reismee in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reismee.
 6. Reismee is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
 7. Gebruiker vrijwaart Reismee voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Site, de Reislog en de Diensten door Gebruiker, (b) de inhoud van de Reislog en (c) het handelen en/of nalaten van Gebruiker in strijd met het bepaalde in en deze Voorwaarden.
 8. Reismee is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Site wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button.
 9. Hoewel Reismee alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online-platform van Reismee en de infrastructuur van Gebruiker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek - aanvaardt Reismee geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico's die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker.
 10. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Reismee, dan wel tussen Reismee en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Reismee, is Reismee niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Reismee
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Gebruiker tegenover Reismee en de door Reismee bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 12. Voorgaande bepaling is niet van toepassing indien dit in de betreffende situatie in strijd is met dwingend (consumenten)recht.

Artikel 10. Privacy, informatie en intellectuele eigendom

 1. Gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op de Site/Reislog publiceren zonder toestemming van de rechthebbende. Gebruiker staat er voor in dat hij toestemming van de rechthebbenden heeft verkregen met betrekking tot alle door hem op de Site/Reislog geplaatste afbeeldingen of andere materialen.
 2. Door het plaatsen van teksten en foto's op de Site geeft Gebruiker aan Reismee kosteloos toestemming tot gebruik, reproduceren, aanpassen en publiceren van deze content.
 3. Reismee gebruikt de van Gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van Reismee. Door registratie op de Site geeft Gebruiker aan Reismee toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens.
 4. Gebruiker geeft toestemming aan Reismee om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Site.
 5. Reismee behoudt zich het recht voor informatie van de Site te verwijderen die naar haar uitsluitend oordeel aansprakelijkheid van Reismee met zich zou kunnen brengen.
 6. Alle (intellectuele) eigendomsrechten betrekking hebbende op de inhoud van de Site, waaronder inbegrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, uitgezonderd informatie (teksten en beeldmateriaal) aangebracht door Gebruiker, berusten bij Reismee
 7. Het is niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het aanmelden als nieuwe Gebruiker.
 8. Reismee behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Gebruiker, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 9. Reismee behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site en de Overeenkomst met Gebruiker te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen.
 10. Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Reismee om nadere rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Al openstaande factuurbedragen van Gebruiker zijn direct opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien Reismee niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Reismee bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Reismee bevoegd het al geleverde respectievelijk het leverbare deel van haar diensverlening afzonderlijk te factureren en is Gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 3. Van overmacht van Reismee in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van Reismee onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Reismee kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.
 4. Tot voornoemde omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening middels de Site, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Reismee.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de Diensten welke worden aangeboden op de Site kunnen worden gemeld bij Reismee.
 2. Klachten worden door Reismee binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal Gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 3. Alle aanspraken jegens Reismee die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Reismee zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 13. Nederlands Recht en geschillen

 1. Op elke door Reismee gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de conform de wet bevoegde rechter.
 2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan de dienstverlening geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Reismee. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Privacy & voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Privacybeleid
Disclaimer